Všeobecné obchodní podmínky

Institut profesního vzdělávání, s.r.o.
Účinné od 6. února 2014

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi poskytovatelem a objednatelem při objednávání a poskytování vzdělávacích služeb. Poskytovatelem je Institut profesního vzdělávání, s.r.o., IČ 01597990, DIČ CZ01597990 se sídlem Široká 432/11, České Budějovice, 37001. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 21756.

Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku vzdělávacích služeb poskytovatele elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.profesni-vzdelavani.cz, nebo jiným způsobem.

 1. Obecná ustanovení
  1. Podmínky se vztahují na všechny objednávky vzdělávacích služeb učiněné objednatelem, ať již byly učiněny elektronicky, nebo jiným způsobem.
  2. Na vztahy výše uvedené se tyto podmínky uplatní výlučně, ledaže poskytovatel po vzájemné dohodě s objednatelem udělí souhlas s odchýlením od těchto podmínek.
  3. Poskytovatel může udělit souhlas s odchýlením podle odstavce 1.2. pouze od některých ustanovení těchto podmínek. Ostatní ustanovení zůstávají v takovém případě nedotčena a uplatní se v plném rozsahu.
 2. Objednávka
  1. Vzdělávací služby jsou poskytovány poskytovatelem formou kurzů, jejichž obsah, rozsah, délka a místo konání jsou zveřejněny na internetových stránkách www.profesni-vzdelavani.cz. (dále jen „kurz“) tak, aby měl objednatel možnost se s nimi seznámit před učiněním objednávky.
  2. Poskytovatel sdělí objednateli přesné místo konání akce (např. hotel, kongresové centrum atp.) nejpozději 5 dní přede dnem plánovaného zahájení kurzu, a to stejnou formou, kterou objednateli potvrdí přijetí objednávky.
  3. Objednatel má možnost učinit objednávku za jednotlivou osobu, nebo za skupinu osob.
  4. Objednatel uskutečňuje objednávku vzdělávacích služeb elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.profesni-vzdelavani.cz, nebo jiným způsobem, a to zejména písemně nebo telefonicky.
  5. Přijetí objednávky uskutečněné elektronicky bude objednateli potvrzeno bez zbytečného odkladu prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) v případě, že jej v objednávce uvedl. V opačném případě bude přijetí takovéto objednávky potvrzeno telefonicky.
  6. Přijetí objednávky uskutečněné jinak než elektronicky bude objednateli potvrzeno bez zbytečného odkladu prostřednictvím elektronické pošty v případě, že jej v objednávce uvedl. V opačném případě bude přijetí takovéto objednávky potvrzeno telefonicky.
  7. Písemné potvrzení přijetí objednávky bude objednateli zasláno na adresu uvedenou v objednávce pouze v případě, že o takovéto potvrzení objednatel výslovně v objednávce požádá. V případě objednávky uskutečněné elektronicky je třeba výslovnou žádost uvést v poznámce.
  8. Objednávka představuje závaznou přihlášku do kurzu. Učiněním objednávky objednatel souhlasí s těmito podmínkami. Zrušení objednávky se řídí pravidly uvedenými v článku 4.
  9. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že kapacita objednaného kurzu není naplněna dostatečným počtem účastníků. O takové skutečnosti bude objednatel poskytovatelem neprodleně informován a objednateli budou vráceny již uhrazené platby kurzovného.
  10. Případná změna termínu kurzu, lektora a učebny či zrušení kurzu z organizačních a provozních důvodů je vyhrazena.
 3. Podmínky úhrady kurzovného
  1. Kurzovné je hrazeno bankovním převodem.
  2. Neuhradí-li objednatel kurzovné nejpozději v den zahájením akce, vyhrazuje si poskytovatel právo neumožnit mu zúčastnit se kurzu.
 4. Podmínky zrušení objednávky kurzu
  1. V případě, že objednatel zruší již učiněnou a potvrzenou objednávku 14 dní před plánovaným zahájením kurzu, uhradí objednavatel poplatek, který činí 20% z ceny kurzovného.
  2. V případě, že objednatel zruší již učiněnou a potvrzenou objednávku méně jak 7 dní před plánovaným zahájením kurzu, kurzovné se nevrací.
  3. Ukončí-li objednatel svou další účast v kurzu z vlastní vůle nebo z jiného důvodu na straně objednatele, není poskytovatel povinen objednateli vracet kurzovné, nebo jeho poměrnou část.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí objednatel se zpracováním osobních údajů poskytovatelem jakožto správcem, poskytnutých v souvislosti s objednáním kurzu, a to za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, zejména k nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, v platném znění.
  2. Případy a vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnou právní úpravou České republiky.
E-mail: info@profesni-vzdelavani.cz
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace