Rekvalifikační kurz účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky

Délka Místo Termín Cena Objednávka
22 dní 13. 7. 2024 - 14. 12. 2024 (víkend) 18 990 Kč objednat
22 dní 3. 8. 2024 - 11. 1. 2025 (víkend) 18 990 Kč objednat
32 dní 6. 8. 2024 - 13. 11. 2024 18 990 Kč objednat
32 dní 3. 9. 2024 - 10. 12. 2024 18 990 Kč objednat
22 dní 7. 9. 2024 - 15. 2. 2025 (víkend) 18 990 Kč objednat
22 dní 5. 10. 2024 - 8. 3. 2025 (víkend) 18 990 Kč objednat
32 dní 7. 10. 2024 - 29. 1. 2025 18 990 Kč objednat
22 dní 2. 11. 2024 - 12. 4. 2025 (víkend) 18 990 Kč objednat
32 dní 5. 11. 2024 - 25. 2. 2025 18 990 Kč objednat
32 dní 2. 12. 2024 - 24. 3. 2025 18 990 Kč objednat
22 dní 7. 12. 2024 - 17. 5. 2025 (víkend) 18 990 Kč objednat
22 dní 4. 1. 2025 - 7. 6. 2025 (víkend) 18 990 Kč objednat
32 dní 7. 1. 2025 - 17. 4. 2025 18 990 Kč objednat
Další termíny
Komu je kurz určen:

Rekvalifikační kurz účetnictví a daňová evidence je určen pro úplné začátečníky, kteří po absolvování kurzu budou schopni vést účetnictví malým a středním firmám na profesionální úrovni. Výuka je vedena od úplných základů účetnictví až po účetní uzávěrku a závěrku s výstupem pro daňové účely.

Profil absolventa:
 1. Absolvent kurzu umí samostatně zpracovávat účetní evidenci a účtovat v soustavě účetnictví (podvojného) dle zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví. Samostatně zkontroluje náležitosti daňového dokladu včetně odpočtu DPH Zkontroluje datum (okamžik) zdanitelného plnění s ohledem na vznik účetního případu.
 2. Provádí transparentní zaúčtování dle povahy dokladu. Zná náležitosti likvidačního lístku v návaznosti na zpracovaný oběh dokladů. Vyplňuje příkaz k úhradě se všemi symboly, poštovní poukázku, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, umí vystavit fakturu vydanou se správnými daty a se zařazením do sazeb DPH.
 3. Připravuje podklady pro daňová přiznání s ohledem na datum zdanitelného plnění. Je obeznámen s postupy inventarizace pokladny, majetku a účtů, umí porovnat účetní stavy s fyzickým stavem a vyčíslit rozdíly a to s ohledem na vnitřní předpis ztrátovosti, mank a škod, se zaúčtováním vzniklých rozdílů.
 4. Dokáže rozlišit dlouhodobý hmotný majetek a tento zařadit do odpisových skupin, posoudit způsob odepisování a sestavit odpisový plán daňových odpisů. Umí zaúčtovat odpisy s ohledem na daňově uznatelné a účetní a to i s pohledu odložené daně z příjmu.
 5. Zná funkci účetní evidence a význam výstupů účetní evidence pro řízení firmy, zná pravidla pro archivaci a skartaci účetních dokladů.
Lektoři:

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti, středoškolský a vysokoškolsky akademičtí pracovníci v daném oboru.

 1. Základy účetnictví
  Úvod, Podstata a význam účetnictví, Organizace účetnictví, Rozsah a vedení účetnictví, Účetní záznamy, Členění účetních dokladů, Náležitosti účetních dokladů, Vyhotovování účetních dokladů, Majetek podniku, Členění majetku podniku, Kapitál – zdroje krytí majetku, Aktiva a pasiva, Inventarizace majetku a závazků, Rozvaha, Funkce a obsah rozvahy, Náklady a výnosy, Účetní zápisy, Základní postup provádění účetních zápisů, Syntetická a analytická evidence, Formální správnost účetních zápisů, Účtová osnova
 2. Postupy účtování pro podnikatelské subjekty
  • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
   Ocenění dlouhodobého majetku, Technické zhodnocení dlouhodobého majetku, Inventarizace dlouhodobého majetku, Vyřazení dlouhodobého majetku, Dlouhodobý finanční majetek, Pronájem dlouhodobého majetku, Odpisy daňové a Účetní, Pořízení dlouhodobého majetku.
  • Účtová třída 1 – Zásoby
   Účtování zásob metodou A a B, Druhy zásob, Oceňování zásob, Účtování obalů, Reklamace při dodávkách materiálu, Škody na zásobách, Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky, Inventarizační rozdíly.
  • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
   Účtování KFM a KBÚ, Účtování cenin, Účtování na bankovních účtech, Účtování na účtech bankovních úvěrů, Účtování cenných papírů.
  • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
   Zúčtovací vztahy z obchodního styku, Zúčtování se zaměstnanci, Zúčtování daní a dotací, Pohledávky ke společníkům a sdružení, Závazky ke společníkům a sdružení, Jiné pohledávky a jiné závazky, Přechodné účty aktiv a pasiv.
  • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
   Právní formy podnikání, Základní kapitál v jednotlivých právních formách, Rozdělení zisku a tvorba fondů, Rezervy, Dlouhodobé závazky a úvěry, Odložená daň z příjmu.
  • Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy
   Účtování nákladů a výnosů, Základní charakteristika jednotlivých nákladových skupin, Základní charakteristika jednotlivých výnosových účtových skupin, Položky upravující výsledek hospodaření, Časové rozlišení nákladů a výnosů.
  • Účetní uzávěrka a závěrka
   Uzavírání účetních knih, Zjištění výsledku hospodaření z výsledkových účtů, Daňový základ a povinnost k dani z příjmu, Rozdělení výsledků hospodaření, Závěrka, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha k účetní závěrce.
 3. Daňová evidence
  Podnikatel – fyzická osoba, Způsoby evidence podnikatelské činnosti, Charakteristika daňové evidence, Rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím.
  • EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
   Evidence příjmů a výdajů v deníku, Příjmy a výdaje podle zákona o daních z příjmů, Zapisování příjmů do deníku, Zapisování výdajů do deníku, Průběžné položky, Řešený příklad na evidenci v deníku (u neplátce), Daň z přidané hodnoty – zapisování do deníku a záznamní evidence, Daň z přidané hodnoty u neplátců, Daň z přidané hodnoty u plátců.
  • UZAVŘENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE
   Přípravné práce, Inventarizace, Úprava příjmů a výdajů v souladu s požadavky ZDP, Úprava příjmů v souladu s požadavky ZDP, Úprava výdajů v souladu s požadavky ZDP, Zjištění souhrnných částek jako podkladů pro přiznání k dani.
 4. Praktická část výuky na PC v programu POHODA
Poznámka: Každý účastník bude mít k dispozici samostatný počítač pro výuku práce s počítačem.
Ukončení kurzu:

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky po ukončeném kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace