Rekvalifikační kurz účetnictví

Délka Místo Termín Cena Objednávka
23 dní 1. 11. 2021 - 17. 1. 2022 9 800 Kč objednat
15 dní 6. 11. 2021 - 12. 2. 2022 (víkend) 9 800 Kč objednat
15 dní 4. 12. 2021 - 12. 3. 2022 (víkend) 9 800 Kč objednat
23 dní 6. 12. 2021 - 21. 2. 2022 9 800 Kč objednat
23 dní 3. 1. 2022 - 21. 3. 2022 9 800 Kč objednat
15 dní 8. 1. 2022 - 9. 4. 2022 (víkend) 9 800 Kč objednat
15 dní 5. 2. 2022 - 14. 5. 2022 (víkend) 9 800 Kč objednat
23 dní 7. 2. 2022 - 25. 4. 2022 9 800 Kč objednat
15 dní 5. 3. 2022 - 11. 6. 2022 (víkend) 9 800 Kč objednat
23 dní 7. 3. 2022 - 23. 5. 2022 9 800 Kč objednat
15 dní 2. 4. 2022 - 9. 7. 2022 (víkend) 9 800 Kč objednat
23 dní 4. 4. 2022 - 20. 6. 2022 9 800 Kč objednat
23 dní 2. 5. 2022 - 18. 7. 2022 9 800 Kč objednat
15 dní 7. 5. 2022 - 13. 8. 2022 (víkend) 9 800 Kč objednat
15 dní 4. 6. 2022 - 10. 9. 2022 (víkend) 9 800 Kč objednat
23 dní 6. 6. 2022 - 22. 8. 2022 9 800 Kč objednat
15 dní 2. 7. 2022 - 8. 10. 2022 (víkend) 9 800 Kč objednat
23 dní 4. 7. 2022 - 19. 9. 2022 9 800 Kč objednat
Další termíny
Komu je kurz určen:

Rekvalifikační kurz účetnictví (podvojného) je určen pro úplné začátečníky, kteří po absolvování kurzu budou schopni vést účetnictví malým a středním firmám na profesionální úrovni. Výuka je vedena od úplných základů účetnictví až po účetní uzávěrku a závěrku s výstupem pro daňové účely.

Profil absolventa:
 1. Absolvent kurzu umí samostatně zpracovávat účetní evidenci a účtovat v soustavě účetnictví (podvojného) dle zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví. Samostatně zkontroluje náležitosti daňového dokladu včetně odpočtu DPH Zkontroluje datum (okamžik) zdanitelného plnění s ohledem na vznik účetního případu.
 2. Provádí transparentní zaúčtování dle povahy dokladu. Zná náležitosti likvidačního lístku v návaznosti na zpracovaný oběh dokladů. Vyplňuje příkaz k úhradě se všemi symboly, poštovní poukázku, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, umí vystavit fakturu vydanou se správnými daty a se zařazením do sazeb DPH.
 3. Připravuje podklady pro daňová přiznání s ohledem na datum zdanitelného plnění. Je obeznámen s postupy inventarizace pokladny, majetku a účtů, umí porovnat účetní stavy s fyzickým stavem a vyčíslit rozdíly a to s ohledem na vnitřní předpis ztrátovosti, mank a škod, se zaúčtováním vzniklých rozdílů.
 4. Dokáže rozlišit dlouhodobý hmotný majetek a tento zařadit do odpisových skupin, posoudit způsob odepisování a sestavit odpisový plán daňových odpisů. Umí zaúčtovat odpisy s ohledem na daňově uznatelné a účetní a to i s pohledu odložené daně z příjmu.
 5. Zná funkci účetní evidence a význam výstupů účetní evidence pro řízení firmy, zná pravidla pro archivaci a skartaci účetních dokladů.
Lektoři:

specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti, středoškolský a vysokoškolsky akademičtí pracovníci v daném oboru.

 1. Základy účetnictví
  Úvod, Podstata a význam účetnictví, Organizace účetnictví, Rozsah a vedení účetnictví, Schéma účetních soustav, Význam a podstata účetní dokumentace, Účetní záznamy, Členění účetních dokladů, Náležitosti účetních dokladů, Vyhotovování účetních dokladů, Majetek podniku, Členění majetku podniku, Kapitál – zdroje krytí majetku, Aktiva a pasiva, Inventarizace majetku a závazků, Rozvaha, Funkce a obsah rozvahy, Náklady a výnosy, Účetní zápisy, Základní postup provádění účetních zápisů, Syntetická a analytická evidence, Formální správnost účetních zápisů, Všeobecné účetní zásady, Účtová osnova
 2. Postupy účtování pro podnikatelské subjekty
  Základy účtování na syntetických účtech, Základní účtování krátkodobého finančního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů, Základní účtování zásob, DPH a její účtování, Základní účtování dlouhodobého majetku, Základní účtování mezd, Základní účtování nákladů, výnosů a výsledků hospodaření
  1. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
   Ocenění dlouhodobého majetku, Technické zhodnocení dlouhodobého majetku, Inventarizace dlouhodobého majetku, Vyřazení dlouhodobého majetku, Dlouhodobý finanční majetek, Pronájem dlouhodobého majetku, Odpisy daňové a učetní, Pořízení dlouhodobého majetku.
  2. Účtová třída 1 – Zásoby
   Účtování zásob metodou A a B, Druhy zásob, Oceňování zásob, Účtování obalů, Reklamace při dodávkách materiálu, Škody na zásobách, Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky, Inventarizační rozdíly.
  3. Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční  majetek a krátkodobé bankovní úvěry
   Účtování KFM a KBÚ, Účtování cenin, Účtování na bankovních účtech, Účtování na účtech bankovních úvěrů, Účtování cenných papírů.
  4. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
   Zúčtovací vztahy z obchodního styku, Zúčtování se zaměstnanci, Zúčtování daní a dotací, Pohledávky ke společníkům a sdružení, Závazky ke společníkům a sdružení, Jiné pohledávky a jiné závazky, Přechodné účty aktiv a pasiv.
  5. Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
   Právní formy podnikání, Základní kapitál v jednotlivých právních  formách, Rozdělení zisku a tvorba fondů, Rezervy, Dlouhodobé závazky a úvěry, Odložená daň z příjmu.
  6. Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy
   Účtování nákladů a výnosů, Základní charakteristika jednotlivých nákladových skupin, Základní charakteristika jednotlivých  výnosových účtových skupin, Položky upravující výsledek hospodaření, Časové rozlišení nákladů a výnosů.
  7. Účetní uzávěrka a závěrka
   Uzavírání účetních knih,  Zjištění výsledku hospodaření z výsledkových účtů, Daňový základ a povinnost k dani z příjmu, Rozdělení výsledků hospodaření, Závěrka, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha k účetní závěrce, Přehled o peněžních tocích (cash flow), Přehled o změnách vlastního kapitálu, Předložení, ověření a zveřejnění závěrky, Vnitropodnikové účetnictví.
 3. Daňové předpisy
  Daňová soustava v České republice, Daň z příjmu fyzických osob, Daň z příjmu právnických osob. Daň z přidané hodnoty, Sociální a zdravotní pojištění.
 4. BOZP
  Předpisy týkající se požární ochrany. Předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 5. Praktická část výuky
  Průběh praktické výuky probíhá formou praktické činnosti u vzdělávacího centra. V průběhu praktické výuky bude student zpracovávat jednotlivé účetní operace v reálných podmínkách na skutečných dokladech účetních jednotek (právnické a fyzické osoby) a zaznamenávat do účetních knih pro danou účetní jednotku tak, aby byl schopen v reálných podmínkách schopen samostatné činnosti.

Poznámka: Každý účastník bude mít k dispozici samostatný počítač pro výuku práce s počítačem.

Ukončení kurzu:

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky po ukončeném kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace